Kunsthall Grenland etablerte seg med nye lokaler i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn 2013. Kunsthallen er etablert som en stiftelse med medlemskap i nettverket Kunsthallene i Norge, og med en medlemsforening som spesielt jobber med publikumsutvikling og som har medlemskap i Norske Kunstforeninger. Siden 2016 har Kunsthallen i tillegg driftet 1400°; et verksted som ligger i fabrikkbygningen til Porsgrunds Porselænsfabrik AS (PP)

Kunsthallen og tidligere Porsgrunn Kunstforening har gjennom mange år utviklet erfaringer og en særlig kompetanse innenfor keramisk kunst og porselen som materiale, flere i samarbeid med Porsgrunds Porselænsfabrik og Porsgrunn kommune. I de fire siste årene, etter etableringen av verkstedet 1400 °,  har kunsthallen bidratt til produksjon og visning av større og omfattende keramiske kunstprosjekter. Verkstedets lokalisering i tilknytning til PPs eksisterende produksjons- og kompetansemiljø gir unike produksjons-muligheter. Det første omfattende verket ble gjennomført i 2017, da tidligere professor og keramiker Torbjørn Kvasbø arbeidet frem verket Vaseklase. Produksjonen pågikk i over et år, med omfattende logistikk, koordinering og bruk av assistenter.  Skulpturverket ble etter Porsgrunn, presentert i Paris på The The Sèvres national Ceramics Museum. I 2018 hadde kinesiske Lin Wang residens på 1400 °, og i april 2019 åpnet Kunsthallen hennes utstilling; Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings – The Silk Road. Også Wangs installasjon var en svært krevende produksjon, med arbeidsopphold på verkstedet i Porsgrunn og i Jingdezhen Kina, transportlogistikk Porsgrunn-Kina, og koordinering med kurator og assistenter. Prosjektet ble etter Porsgrunn vist på Vigeland-museet, med nasjonal oppmerksomhet.

Parallelt med utviklingen av verkstedet – tok Kunsthall Grenland i 2018 initiativ til og prosjektleder-ansvar for en ny nordisk satsing; Nytt Nordisk Porselensforum (NNP) i samarbeid med institusjoner, kuratorer og keramiske kunstnere i Norden. Med prosjektet vil aktørene kartlegge og initiere workshops, arbeidsopphold m.m. på resterende verksted og miljø av nordisk porselensindustri. Hensikten er å bygge nettverk, å bidra til nye verk og formidling av nordisk samtidskeramikk. 15 nordiske kunstnere er kuratert inn for fem residenser som i 2021 vil resultere i en stor utstilling av nordisk keramikk i Kunsthall Grenland. Utstillingen vil etter dette, vises i etablerte institusjoner i Danmark, Finland og Sverige. I siste fase vil vi arbeide for å vise og formidle prosjektet utenfor Norden.

Parallelt med at Kunsthall Grenland utvikler og utvider sin kompetanse innenfor samtidskeramikk-feltet, mottar vi fra Norsk Kulturråd (NKR) et vedtak om utfasing av driftstøtten. Driftstøtten på kr. 810.000 ble varslet utfaset med virkning fra 2019. Tilskuddet har siden da blitt trappet ned med en reduksjon på 25% i 2019 (607.500) og for 2020 med 60% (243.000). Den totale driftsstøtten til Kunsthall Grenland har i årene med total driftsstøtte fra NKR, vært på ca. 2.000.000; resterende fra Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune. Bakgrunnen for utfasingen, er fra Kulturrådet muntlig begrunnet med en overordet plan fra rådet, som reduserer antall billedkunstinstitusjoner på statsbudsjettet, og delvis begrunnet med at Kunsthallen fra 2013 har hatt en utydelig profil. I siste mail fra Norsk Kulturråd oppfordres Kunsthall Grenland til å omfavne sin profil og kompetanse innen samtidskeramikk, og inviteres til et møte i februar for å drøfte veien videre. Samtidig får Kunsthall Grenland en invitasjon fra Bratsberggruppen AS, som eier av fabrikkbygningen på PP, og sponsor av verkstedlokalet. Bakgrunnen fra invitasjonen er et ønske om ytterlig samlokalisering for aktørene på fabrikken; Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Porselensmuseet og Kunsthall Grenland, med flere mindre aktører. Bratsberggruppen og eier av Porsgrunds Porselænsfabrik AS signaliserer at det vil være avgjørende at Kunsthall Grenland flytter til PP. Økonomisk og publikumsmessig er fabrikken, museet og kunsthallen sårbare og pressede virksomheter, som i fellesskap vil kunne styrke hverandre.

Med bakgrunn i dette, har Kunsthall Grenland utarbeidet mulighetsstudien, som et grunnlags-og styringsdokument for flytting til nye lokaler på PP. For flytteprosessen opererer vi med en treårig prosjektfase, fra 2020 – 2022, der 2020 utgjør forprosjektfasen. Planer og prosess vil bli drøftet og utviklet internt i Kunsthallens stiftelsesstyret og med stab, og eksternt i dialog og gjennom møter med Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Norsk Kulturråd i denne fasen. Utarbeidelse av ny organisasjonsmodell med tilhørende driftsbudsjett vil også bli gjort i for prosjektår. For å kunne ivareta prosessen og opprettholde nødvendige arbeidsressurser vil vi søke støtte av offentlige og private aktører underveis i prosessen.

Kunsthallen disponerer i dag et verksted på ca. 100 m2 som ligger vegg i vegg med Porselensmuseet, PP og Geo Norvegica Geopark. Verkstedet kom på plass i 2016 ved hjelp av en sponsoravtale med Bratsberggruppen AS, som innebærer at kunsthallen får disponere lokalene fritt. Etableringen var preget av positivitet; positiv fremdrift, positive tilsagn på søknader og gode tilbakemeldinger. Det har fra kunstnere og kunstorganisasjoner (NK, Nasjonalmuseet) blitt pekt på at verkstedet med fabrikkfasilitetene til PP, er unikt i nasjonal, nordisk og europeisk sammenheng. Det har fra annet hold (offentlige etater, politikere m.m.) blitt pekt på at verkstedet har bidratt til, og fortsetter å bidra til viktige synergier for Porselensmuseet, Porsgrunds Porselænsfabrik og porselenssatsingen i kommunen forøvrig. Det kan virke som om verkstedet etablerte seg i rett tid: med økende interesse for keramisk kunst og porselen som materiale. Gjennom verkstedet har Kunsthall Grenland bidratt aktivt til å stimulere utviklingen av Porselens-museet, Porsgrunds Porselænsfabrik AS og porselenssatsingen i Porsgrunn kommune. I et gjensidig samarbeid vil aktørene arbeide for å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon i Porsgrunn og Telemark.

Verkstedet er det eneste i landet som kan tilby kunstnere produksjons- og arbeidsopphold i tilknytning til en eksisterende porselensfabrikk og en operativ kunstinstitusjon. Kunsthallen legger til rette for og koordinerer produksjonsopphold, ofte etterfulgt av separatutstillinger. I tillegg til arbeids- og residensopphold, blir verkstedet brukt til workshops, kunstnerpresentasjoner, kurs og formidling. Vi samarbeider kontinuerlig med Kunsthøyskolen i Oslo og Bergen, Universitetet i Sørøst Norge avdeling for kunst og håndverk, Kragerø Kunstskole med flere. Videre samarbeider vi med Telemark museum, kommune og fabrikk om foredrag, seminarer og utstillinger. Vi har også i samarbeid tatt initiativ til aktiviteter for barn og unge under navnet Porselensskolen. Hensikten er å styrke formidlingen av historien og videreformidle kompetansen som er knyttet til fabrikken.